सूचना तथा समाचार

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मेलमिलाप प्रयोजनको लागि सुचिकृत हुनुभएको नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोदे बर्साईन नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबारे सूचना

 यस बोदे बरसाईन नगर कार्यपालिकाको बैठक तपसिलको स्थान,मिति र समयमा  बस्ने  भएकोले यस नगर कार्यपालिकाको सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्युहरुको हार्दिक उपस्तिथिको लागि  सादर अनुरोध गरिन्छ |

तपसिल:

स्थान :बोदे बरसाईन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,बोदे बरसाइन,गुद्री हटिया |

बोदेबरसाइन नगरपालिकाको मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गर्नेबारे सूचना

Pages