बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बर्साईन बजारको पश्चिमको लाइन को R.C.C. ढलान