बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बर्साईन बजारको पुर्बी लाइन को R.C.C. ढलान