बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय पत्र संशोधन गरिएको बारे