बोदेबरसाइन नगरपालिकाको बोलपत्रआब्हान सम्बन्धी सुचना