बोदेबरसाइन नगरपालिकाको २०७५/७६ को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च

आर्थिक वर्ष: